Triển khai hệ thống hỗ trợ học tập cho SV hình thức ĐTTX và Vừa làm vừa học HK1 năm học 2021-2022

Thông báo

Trung tâm QLHTTT phối hợp với Trung tâm đào tạo từ xa thông báo kế hoạch triển khai hệ thống hỗ trợ học tập cho tất cả các môn học được tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học như sau:

Khung thời gian dự kiến triển khai:

  • Từ 25/10/2021 đến 21/11/2021 Giảng viên khởi tạo nội dung môn học trên hệ thống LMS
  • Từ 22/11/2021 Sinh viên sử dụng hệ thống LMS