Tập huấn cho các đơn vị khai thác EdusoftNET

Thông báo
Sau thời gian triển khai EdusoftNET theo kế hoạch đã ban hành, hiện tại hệ thống Edusoft đã đưa vào vận hành chức thức cho 02 hệ Chính Quy và Sau đại học. Tình hình triển khai cơ bản đã ổn định và đã có thể khai thác dữ liệu trên EdusoftNET.
 
Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin kết hợp với Công ty Anh Quân (Công ty cung cấp phần mềm EdusoftNET) tiến hành tập huấn khai thác dữ liệu trên EdusoftNET cho Trợ lý các Khoa, Người khac thác EdusoftNET tại các đơn vị.
 
Thông tin buổi tập huấn:
  • Thời gian tập huấn: 09h00 ngày 26/10/2021
  • Hình thức tập huấn: Online qua Google Meet.