Giới thiệu

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định 336/2003/QĐ_ĐHMBC ngày 29/09/2003 của Hiệu Trưởng trường Đại học Mở Bán Công về thành lập Trung Tâm Quản Lý Hệ Thống Thông Tin trực thuộc trường.

- Quyết định 41/2016/QĐ_ĐHM ngày 13/01/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Mở TpHCM về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Trung Tâm Quản Lý Hệ Thống Thông

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

- Trung tâm Quản lý Hệ Thống Thông Tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường Đại Học Mở Tp.HCM; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu Trưởng.

- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu Trưởng về công tác quản lý hệ thống thông tin; xây dựng, triển khai, khai thác và vận hành các phần mềm, website, hệ thống, mạng, thiết bị và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và tổ chức đào tạo của trường.

NHIỆM VỤ

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của trường, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch khi được Hiệu Trưởng phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng và trình Hiệu Trưởng ban hành các quy chế, quy định về việc quản lý, sử dụng mạng nội bộ, mạng Internet, Wifi và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của trường; quy định về việc truyền và đăng tin trên website. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc trường thực hiện các quy chế, quy định đó.

- Thực hiện quản trị về mặt kỹ thuật và phối hợp với Thư viện xây dựng và phát triển thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập.

- Tổ chức, xây dựng, vận hành, quản trị và bảo quản hệ thống mạng nội bộ của trường hoạt động ổn định, an toàn và bảo đảm an ninh. Đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin của trường hoạt động tốt và thông suốt.

- Quản lý mặt kỹ thuật các thành phần trong hệ thống thông tin của trường bao gồm: Website, Mail, Đăng ký môn học trực tuyến, E-Learning, Edusoft, Thunhap, Egov, CVHT,...

- Tập huấn định kỳ cho CB-NV và sinh viên (chính quy và ngoài chính quy) sử dụng một số phần mềm, hệ thống quan trọng của trường (cần có sự đồng ý của Hiệu Trưởng và phù hợp với nguồn lực của trung tâm).

- Xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển các hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến như LMS, MOOC.

- Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì các phòng máy vi tính trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc trường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin của trường.

- Nghiên cứu đặt hàng, phát triển các phần mềm, website, các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính hiện đại cho hệ thống thông tin của trường. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì các phần mềm vận hành ổn định và đạt hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ.

- Tổ chức mua sắm thiết bị công nghệ thông tin của trường. Tham mưu và giám sát hoạt động mua sắm phần mềm quản lý, phần mềm đào tạo, website của các đơn vị thuộc trường nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả cho hệ thống thông tin của trường.

- Thực hiện công tác bảo mật, sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu của trường.

- Hỗ trợ quản trị, xử lý sự cố các chương trình giao tiếp với các hệ thống bên ngoài trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.