Đội ngũ nhân viên

STT

 

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1 Ninh Xuân Hương Giám đốc
2 Trần Hữu Nhân Phó Giám Đốc
3 Hồ Anh Chương Chuyên viên
4   Hồ Minh Duy Chuyên viên
5   Nguyễn Ngọc Hải Đăng Chuyên viên
6 Nguyễn Huỳnh Hải Viễn Chuyên viên
7 Nguyễn Quang Trình Chuyên viên
8   Trần Hữu Tài Chuyên viên
9 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên